FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat: , ,

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta: ___________________________________________________________________

Adres Klienta: ____________________________________________________________________________________

Nr telefonu Klienta: _______________________________________________________________________________

Adres e-mail Klienta: ______________________________________________________________________________

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

  • adres pocztowy,

  • adres e-mail.

Reklamacja dotyczy:

  • Umowy Sprzedaży z dnia __________ produktu___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

  • Umowy o świadczenie innej Usługi Elektronicznej _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

  • inne:______________________________________________________________________________________

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: ________________

Opis problemu:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Żądanie reklamacji:

  • usunięcie wady Produktu lub Usługi

  • wymiana Produktu na wolny od wad

  • obniżenie ceny Produktu

  • odstąpienie od Umowy

Klient przyjmuje do wiadomości, że:

Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podpis składającego

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez inhalujemy.pl.